top of page

מנזלינו

.מקור הזן בספרד
.צימוח נמרץ עם ענפים גבוהים זקופים, העלים אליפטיים, בגודל בינוני קטן וצבעם ירוק בהיר
.עקר לעצמו, דורש הפריה זרה, מאופיין בסירוגיות בינונית, נכנס מוקדם לניבה . בעל כושר השתרשות מעולה
.אחוזי שמן בינוניים, איכות שמן טובה אך יציבות נמוכה
הפרי בינוני- גדול 3-5 גרם. צורתו כדורית כאשר הצד של העוקץ ושל הפיטם מעוגלים. מצטיין בקלות הוצאת הגלעין ובאיכות המעולה של הציפה
הפרי נמסק מוקדם יחסית- ספטמבר, לכבושים,  כאשר הפירות עדיין בוסר- ירוקים. כשהפרי בשל והחרצן חופשי, כובשים אותו

.בכבישה ספרדית
.בכבישה מזרחית הזית פחות טוב ומאבד מאיכותו, אך מתאים לזיתים מגולענים- זיתים בלא חרצנים
.רגישות גבוהה לזבוב ובינונית למחלת עין הטווס ולדוררת. עמידות טובה לקור ולשינויים במזג האוויר

bottom of page